СИБЗЭ СИПСЭ СИДУНАЙ
ЗЫ БЗЭ ЗЫ ХАБЗЭ ЗЫ ХЭКУ

Арапыбзэм къыхэкIыгъэ цIэхэр

Добавлено: 18.04.19
Автор: admin
Рубрика: Статьи
Комментарии (1)

Ушэтынхэу тшIыгъэхэм къызэрэгъэлъагъорэмкIэ, нэмыкIыбзэхэм къахэкIыгъэ цIэхэу адыгэмэ аусыхэрэмэ нахь чIыпIэшхо ащызыубытырэр арапыбзэм къыхэкIыгъэ цIэхэр арых. 
Ахэмэ ащыщхэр бэ дэдэ шIагъэ адыгэмэ заусыхэрэр, янахьыбэри адыгацIэу алъытэ хъугъэх. Ахэр адыгабзэм зэрэщагъэфедэхэрэм тылъыплъэн:
 1. дин («шIошъыхъуныгъ») зыхэтыхэр: Нурдин, Заудин, Мухьэдин, Джумалдин, Сэфыдин, нэмыкIхэр;
 2. хьаджэ («чэбакIу») зыхэтыхэр: Хьаджэмурат, Хьаджрэт, Хьаджфатым, Хьаджымэт, Хьаджхъусен, нэмыкIхэр;
 3. арапыцIэхэу -и – -ет зыхэтхэр: Нуриет, Асиет, Разиет, Зуриет, нэмыкIыбэхэр;
 4. -ат, -эт зыхэтхэр: Нафсэт, Фаризэт, Сачнэт, ФатIимэт, нэмыкIхэр;
 5. цIэхэу эпитет зэфэшъхьафхэр зыхэтыхэр (Алахьэм эпитет 99-рэ иIагъ): Адыл «шъыпкъэныгъэ зыхэлъ», Алим «зышIэрэр», Ахьмэд «ашIошIрэр», Джэмил «дэхэ дэд», Къасым «зыгощхэрэр», Хьаниф «фэшъыпкъ», нэмыкIхэр;
 6. абстрактнэ мэхьанэ къызэрыкIырэ цIэхэр: Азэмэт (Азамат) «кIочIэшху, кIуачIэ», Нур «нэфын», Хьэдис «рассказ», нэмыкIхэр;
 7. цIэхэу агъэфедэхэу, ау зэдзэкIыгъэмэ имэхьан пкъыгъоцIэ къызэрыкIохэр къызэрыкIыхэрэр: Абу «ты», Нысэ (Ниса) «бзылъфыгъ», Фэридэ (Фарида) «налмэс-налкъут» («жемчужина»), Щамсэ (Шамс) «тыгъэ», нэмыкIхэр;
 8. быслъымэн динымрэ ащ фэгъэхьыгъэ фэIо-фэшIэхэмрэ зыхэт цIэхэр: Абдул (Абедул), (Абдулла) «раб Аллаха», Джэфар «райский ручей», Нурдин (Нурудин) «светоч веры», нэмыкIхэр;
 9. быслъымэн диным илIыкIохэмрэ ахэмэ апэблагъэхэмрэ зимэхьанэмкIэ зэхэт цIэхэр: Айщэт (Айша) «псаоу щыI» (Мыхьамод Пегъымбарым ишъхьэгъусэмэ ащыщ ыцI), Алый (Али) «Iэтыгъэ, гъэиныгъэ», нэмыкIхэр;
 10. агъэлъэпIэрэ мазэхэм ацIэкIэ аусыгъэ цIыфыцIэхэр: Рэмэзан, Рэджэб, Сэфэр, Щэбан, нэмыкIхэр27;
 11. арапыцIэмрэ тетыгъуацIэр зимэхьэн тыркуцIэмрэ зэхэтэу гъэпсыгъэ цIэхэр: СэфэрбыйСэфэр (арап.) + Бый (тырку), нэмыкIхэр.

ЦУЕКЪО АЛЫЙ
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Znjskaiwiw
Znjskaiwiw Посетители 2 декабря 2023 12:09
Очень красивый женщина у вас 
шантажируют видео помощь
вымогают деньги через интернет .Помощь при интернет шантаже.Самая эффективная, шантажируют фото или видео пишите на сайте.