СИБЗЭ СИПСЭ СИДУНАЙ
ЗЫ БЗЭ ЗЫ ХАБЗЭ ЗЫ ХЭКУ

Абхъазыбзэм къыхэкIыгъэ цIэхэр

Добавлено: 18.04.19
Автор: admin
Рубрика: Статьи
Комментарии (1)

Адыгабзэм иэлементхэу абхъаз антропонимием хэхьагъэхэр нахь куоу зэзыгъэшIэгъэ шIэныгъэлэжь цIэрыIоу Х.С. Бгажба къыхигъэщхэрэр кIэкIэу къэдгъэлъэгъон.
                                 Бзыб.                   адыг.                        каб.
– къо // ка            Асланы-ка        Аслъаны-къу         Аслъаны-къуэ
– зещ//зеч//зешэ      Купзеч                Купзещ                  Купзешэ
– нэшъу//нас//нэф   Ха-нас             Хьа-нэшъу                Хьэ-нэф
– пакI//паш//пащI   Ха-паш              Хьэ-пакI                Хьэ-пащIэ
– хъу//ха//ху            На-ха                 На-хъу                    На-хъу
нэмыкIхэр32.
Мыщ дэжьым хэгъэунэфыкIыгъэн фаер абхъазыбзэмрэ адыгабзэмрэ якъэIокIэ-ятхыкIэкIэ бэкIэ зэтемыкIырэ цIэхэу яIэхэм ежь бзэу зыхэтхэм елъытыгъэу ямэхьанэ нахьыбэмкIэ зэтефэхэу зэрэхъурэм нэмыкIэу, мэхьэнэ зэфэшъхьафхэр а зэфэдэ цIэхэм яIэу къызэрэхэкIырэри макIэп: Жьэбагъ (адыг.), Жабаги (абхаз. «заяц – самец»); КъумпIыл (адыг.), Кумпыл (КъуымпIыл (абхаз. «круглый»); Шъхьаныкъу (адыг.), ШханыкIа (Шьханыкэа – абхаз «горный ходок, альпинист»33.

ЦУЕКЪО АЛЫЙ
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Vortexbzd
Vortexbzd Гости 4 февраля 2022 19:50
ancient and medieval Latin,